ایران مادر همه ما است اما پیر و فرتوت شده پس مراقبت ویژه ای می خواهد / حسن جمشیدی خراسانی

 

هروقت که به چنار می رفتیم.

هر مراسمی که بود بعد از مراسم به منزل مادر می رفتیم

و همه همدیگر را می دیدیم.

همه انهایی که به چنار رفته بودیم.

برادرها و خواهرها.

عمه ها و دایی ها و نوه ها هم می امدند.

صحن منزل کوچک منزل، روی فرش حصیری دیداری تازه می کردند.

اتفاق زیبا و دلنشینی بود‌.

هفته قبل روز جمعه در چنار مراسم بود.

من رفتم.

خواهرم هم امد.

شوهر خواهر هم امد.

عمه و دایی هم بودند.

از دور دیده می شدند…

ولی همدیگر را ندیدیم چون مادرم چنار نبود.

در خانه اش قفل بود.

مادر در جمع و جور کردن خانواده واقعا تاثیر فراوانی دارد.

عمود خیمه است.

خدا نگهدارش باشد

ایران مادر همه ما است.

پیر و فرتوت شده است.

چین و چروک دست و صورتش حاکی از ضعف و ناتوانی بیش از اندازه او است.

مادر پیر مراقبت ویژه ای می خواهد.

مراقب او باشیم.

خیلی زود دیر می شود.

دیگر وقتی برای مراقبت نخواهیم داشت.