بررسی سوابق یکی از شهرداران مناطق منصوب آقای نجفی در ماجرای سال ۸۸ / جاماسب محمدی

دوستان شورای شهر و عزیزانی که در شهرداری کار می کنید!

دریکی از روزهای پر التهاب انتخابات جنجال بر انگیز ۸۸ برای یک مسئله ای به دبیرخانه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام واقع در خیابان نفت رفتم، درحالی که داغ حوادث انتخابات ودستگیری عزیزان جبهه ی مشارکت واعضای سازمان مجاهدین انقلاب وسایرین بر دل ما سنگینی می کردو زانوی غم در بغل گرفته بودیم در راهروی یکی از طبقات ساختمان دبیرخانه آقای علی نوذرپور رادیدم که عده ای از کارکنان دبیرخانه را دور خود جمع کرد و حرف های رکیک و بی ادبانه که در شأن خود و خانواده اش بود به آقای مهندس بهزادنبوی و آقای ابطحی می زد و هر لحظه سعی می کرد برای خنداندن جمع بر غلظت آنها بیفزاید تا دیگران بیشتر بخندند.

سخنان او آنقدر زشت و رکیک بود که حتی دشمن خونی انسان که اگر ذره ای بویی از شرافت و انسانیت برده نمی خندد.
من هم که در آن روزهای دشوار غم آن حوادث بر جسم و جانم مستولی بود و روحم در تسخیر عزای آسیب دیدگان.

تاب نیاوردم و در حد وسع خود درسی از ادب و مردانگی واخلاق را به او یادآور شدم.
اما چه سود که «نرود میخ آهنی در سنگ».همان شخصی که به رغم ارائه ی لیست واحد از طرف شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان با همه ی کاستی ها و نقصان ها کنار نرفت و اقدام به ارائه ی لیست جعلی نمود.

حال این شخص پس از انتخاب آقای نجفی به سمت شهرداری تهران حکم شهرداری یکی از مناطق را از او دریافت کرد.