دبیرشورای عالی امنیت ملی یا سخنگوی محصورین ؟! / ابراهیم ملکی

 

جناب شمخانی درباره مساله حصر گفته: آنها «یعنی محصورین ثلاثه » هر کسی را که اراده کنند می توانند ببینند، واژه حصر واژه درستی نیست؛ این آقایان مد نظر شما در حصر نیستند. !!

اگر درحصر نیستند باید زندانی خانگی باشند ؟

س چه واژه ای را باید غیراز حصر درباره آنان بکاربرد؟

مردم می پرسند وقتی که دبیر شورای امنیت ملی این شجاعت را ندارد که اسم محصورین را ببرد چه توقعی از آن می توان داشت که راست بگوید!

جناب شمخانی شما که می خواهید دروغی به این بزرگی بگویید که خلق الله را بفریبید باید کمی درباره آن تامل می کردید وبعد آن را به زبان جاری می ساختید که رسوای عام وخاص نگردید.

آیا پاسخ شما به سوال آن خبرنگار بی معنی نبود !؟

این پاسخ را باید خانواده محصورین می دادند نه شما، مگر شما سخن گوی محصورین هستیدکه می فرمایید هرکس را آنها بخواهند ملاقات می کنند ! ب

عید نبودکه ایشان ادعا می کرد که محصورین ثلاثه « به خواست ومیل خود روش سالکان را برگزیده وشیوه ی عزلت اختیارکرده وازاختلاط با مردم پرهیز می کنندوحاضر نیستند کسی حتی اقوام نزدیکانشان را ببینند》.

یک روزگفته می شود که حصر مصوبه شورای امنیت ملی است

روز دیگر گفته می شود که شورا چنین مصوبه ای را نداشته

یک روز می گویند که آنها آزادند وبه مسافرت حتی کنار دریا می روند

وروز دیگر می گویند که واژه حصر درست نیست آنها هرکس را بخواهند می توانند ببینند.

حال که واژه حصر درست نیست شاید هم درآینده مجبور شوید واژه انزوا وعزلت گزیدن را بکار ببرید!

درپایان متذکر می شوم که جناب آقای شمخانی امروزه بیش از گذشته کشور به وحدت ویک پارچگی نیازمند است

با دروغ گفتن صورت مسئله پاک نمی شود پس تلاش خود را درشکستن حصر غیرقانونی بکار گرفته وزندانیان سیاسی را آزاد نمایید که فردا دیر خواهدبود.

والسلام

۱۴آبان ۹۶

ابراهیم ملکی