بقایی فاش کرد:رئیس اطلاعات سپاه ۱۰ میلیارد تومان از دولت احمدی نژاد کمک دریافت کرد

نگام ، سیاسی _ حمید بقایی اعلام کرد که حسین طائب،رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران،۱۰ میلیارد تومان از نهاد ریاست جمهوری «کمک» دریافت کرده است.

به گزارش سامانه انتخابات و دموکراسی ،  معاون اجرایی ریاست جمهوری در دولت محمود احمدی نژاد نوشت:بند ۶ ادعانامه یا همان به اصطلاح کیفرخواست دولت آبادی دادستان تهران، اشاره دارد به اینکه نهاد ریاست جمهوری دولت دهم براساس مصوبه هیات وزیران از محل ردیف کمکها به موسسات غیر دولتی، به روزنامه دولتی ایران کمک نموده است و چون مطابق آئین نامه نحوه نظارت بر مصرف کمکهای پرداختی به موسسات غیر دولتی، مسئولین روزنامه ایران در گزارش عملکردشان انطباق هزینه های انجام شده را با اهداف اعلامی رعایت نکرده اند، لذا اینجانب متهم به تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی شده ام!

وی اضافه کرد:شاکیان این بند از ادعانامه سازمان اطلاعات سپاه به ریاست حسین طائب و معاون حقوقی دولت آقای حسن روحانی می باشند! که ذکر چند نکته در این رابطه ضروری است: چون از محل ردیف کمک به موسسات غیردولتی هیچگونه پرداختی به روزنامه دولتی ایران صورت نگرفته است، لذا ادعای آقای طائب و معاون حقوقی دولت آقای روحانی دروغ محض است. ضروری است جناب طائب و معاون حقوقی دولت آقای روحانی ، جهت اثبات اینکه ادعایشان کذب نیست، اسناد حسابداری مربوطه را منتشر نمایند.

معاون احمدی نژاد تاکید کرد: آقای طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه در همان زمان مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از نهاد ریاست جمهوری دولت دهم کمک دریافت نمودند. حال ایشان توضیح دهند: اولاً آیا به ازای ۱۰ میلیارد کمک دریافتی گزارش عملکرد هزینه ارائه داده است؟ ثانیاً آیا این ۱۰ میلیارد تومان در محل قانونی خودش هزینه شده است؟نهاد ریاست جمهوری آقای روحانی و دادستانی تهران توضیح دهند چرا در مورد کمک ۱۰ میلیارد تومانی به آقای طائب شاکی نیستند؟!