مراکز «انطباق اجتماعی» ویژه زنان پناهجوی سوری در ترکیه

نگام، بین الملل – انجمن زنان و دموکراسی ترکیه در راستای کمک به زنان پناهجوی سوری در شهرهای مختلف کشور مراکز انطباق اجتماعی راه اندازی کرده است.

ساره آیدین یلماز، رئیس انجمن زنان و دموکراسی ترکیه (KADEM) در گفتگو با خبرگزاری آناتولی با بیان اینکه این انجمن طی ۳ سال گذشته در راستای کمک به زنان پناهجوی سوری فعالیت کرده است، گفت: “با هدف کمک به زنان پناهجوی سوری برای انطباق و هماهنگی با زندگی اجتماعی و اقتصادی ترکیه، در شهرهای مختلف کشور مراکز «انطباق اجتماعی» راه اندازی شده است”.

آیدین یلماز، با بیان اینکه تحقیقات گسترده این انجمن در استان غازی‌آنتپ، نشانگر نیاز بیشتر زنان پناهجوی سوری که در خارج از اردوگاه ها به سر می برند به کمک‌های انطباق اجتماعی و فرهنگی است، تصریح کرد: “به خصوص زبان، چالش عمده زنان پناهجو است. بسیاری از آنها هنوز هم سختی‌های جنگ را فراموش نکرده اند”.

وی ادامه داد: “در گذشته‌ و در طول تاریخ، بشر مهاجرت‌های زیادی داشته ولی با توجه به اینکه جنگ‌ها، درگیری‌ها و مهاجرت‌ها بیشترین آسیب را بر زنان و کودکان وارد می کند، پس باید فعالیت‌های مربوط به انطباق اجتماعی و فرهنگی را با این دو گروه آغاز کرد”.

رئیس انجمن زنان و دموکراسی ترکیه در پایان گفت: “در ابتدا در مراکز انطباق اجتماعی به پناهجویان دوره‌های زبان آموزی و سپس دوره های کارآموزی حرفه‌ای و غیره برگزار می شود”.