خاتمی در محدودیت و احمدی نژاد در رسانه ها / پدرام صفوی

احمدی نژاد می تازد و در فضای رسانه و به هرکسی هر تهمتی کما فی سابق روا میدارد اما خاتمی مرد اخلاق و ادب محدود و محصور می شود از تصویر و حضور در رسانه و جمع !!
بی شک هر عقل سلیمی میداند که خاتمی با احمدی نژاد در نوع اداره دولت ، تعامل با قوا ، اصحاب فرهنگ و رسانه ، دولت های خارجی ، وضعیت اقتصادی و پاکدستی مدیران و شفاف بودن منابع مالی دولت ، پاسخگو بودن به مجلس و… بسیار متفاوت عمل کرده و گواه و شاهد این مدعا همان بس که با چند دقیقه پیام و فراخوان وی رئیس جمهور انتخاب می شود و لیست شورا بدون کم و کاست رای می آورد ،مردم او را دوست دارند و این یقینا بی دلیل و حکمت نیست ، اما این شخص می شود فتنه گر و بد خواه ایران و انقلاب و محدود میشود از ارتباط با مردم ، اما از طرفی احمدی نژاد با سابقه نابودی ٨٠٠ میلیارد دلار درآمد نفتی و به بار آوردن تحریم ها و قطعنامه ها و وجود فساد مالی شخصی خودش و معاون اول و حلقه نزدیکترین یارانش ، همچنین بارها در انتصابات زیر مجوعه از وزیر خارجه تا اطلاعات و مشایی و… مقابل رهبر قرار گرفتش تا حد قهر و خانه نشینی و هزاران عملکرد اشتباه دیگر که هنوز با گذشت چند سال از کرامات دولتش هر دم از این باغ بری میرسد ، میتواند براحتی گفتگو کند و در هر محفلی حاضر شود و از تمام پشتوانه ها در این خصوص بهرمند باشد .
صد البته که نگارنده موافق هیچ محدودیتی برای احمدی نژاد نیز نمیباشد اما در مقام مقایسه و نوع رفتار با خاتمی اگر بنا به ایجاد محدودیت باشد، برای حفظ ایران و هر مصلحتی برای مردم ، جای این دو در نوع برخورد حاکمیت میبایست عوض شود،
متاسفانه کج سلیقگی ، آنجا اتفاق می افتد که احمدی نژاد می شود عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ! و خاتمی محدود و محصور …