تلاش جریان راست برای احیای بدنه اجتماعی / کنعانی مقدم : اعتراض اصولگرایان به شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام برای بازسازی گفتمان این جریان است

نگام ، سیاسی _ اعتراض اصولگرایان به نظر شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام در راستای بازسازی گفتمان این جریان است. این اتفاق یک نوع حرکت به سمت مطالبات و نوعی جداشدن جریان اصولگرایی از مطالبات جناحی خود است که این رفتارها می تواند در جذب آرای مردم موثر باشد. به نظر می رسد اصولگرایان یک تغییر رفتار را دنبال می کنند تا گفتمان خود را با مطالبات مردم تطبیق دهند.

حسین کنعانی مقدم، دبیرکل حزب سبز در حالی که می گوید «همین که اصولگرایان در انتخابات اخیر توانستند به سمت وحدت بروند و لیست مشترک و نامزد مشترک داشته باشند شیرینی‌اش برای آنان بیشتر از شیرینی برعهده گرفتن پست و منصب است» درباره علت شکست این جریان با وجود وحدت توضیح می‌دهد.

به گفته او «علت اینکه اصولگرایان در انتخابات اردیبهشت ماه با وجود عدم تفرقه رای نیاوردند این است که وحدت در شعار نداشتند؛ یعنی مطالباتی که در انتخابات مطرح کردند، مطالباتی نبود که بتواند آرای خاکستری را جلب کند و سبد رای آنان را افزایش دهد.»

کنعانی مقدم با بیان اینکه «در این انتخابات همان پایگاه اجتماعی سنتی اصولگرایان که ۱۵، ۱۶ میلون است به میدان آمدند» تاکید می کند: «اصولگرایان نتوانتسند مطالبات مردم را در شعارهای خود طوری بگنجاند که بتوانند آرای بیشتری را کسب کنند و علت آن هم این است که وحدت در شعار نداشتند و فقط وحدت در رفتار بود.»

این فعال سیاسی جناح راست با بیان اینکه «گفتمان دهه آینده گفتمانی مشترک بین اصلاح طلبان و اصولگرایی است» تصریح می کند: «احزاب و گروههای سیاسی باید به دنبال این باشند که حقوق ملت را ایفا کنند؛ آنان باید هر آنچه را در قانون اساسی به عنوان حقوق ملت تاکید شده است به ملت بازگردانند. احزاب اگر بخواهند مطالبه گر حقوق صنفی و گروهی خود باشند مشارکت مردم کم می شود و اقبال نشان نمی دهند. بنابراین ما باید گفتمان غاابی را طرح کنیم که مردم احساس کنند احزاب مطالبه‌گر حقوق آنان هستند.»

کنعانی مقدم در پاسخ به این سوال که آیا اعتراض اصولگرایان به شورای نگهبان در ماجرای سپنتا نیکنام را می توان در راستای نزدیک شدن گفتمان این جریان به مطالبات مردم تعیبر کرد می گوید: «حق طلبی اینجا خودش را نشان می دهد. اگر ما به دنبال این باشیم که حقوق مردم را که در قانون اساسی است مورد توجه قرار دهیم باید به این مسائل توجه کنیم. ما تبعیض دینی نداریم و قانون اساسی ما به زرتشتی و کلیمی و مسلمان حقوق مشترک داده است و انها هم نمایندگان خود را داشته باشند؛ اصولگرایان نیز در این جهت به نظر شورای نگهبان اعتراض کردند.»

او اعتراض اصولگرایان به نظر شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام در راستای بازسازی گفتمان این جریان تعبیر می کند و می افزاید: «این اتفاق یک نوع حرکت به سمت مطالبات مردم و نوعی جداشدن جریان اصولگرایی از مطالبات جناحی خود است که این رفتارها می تواند در جذب آرای مردم موثر باشد.»

کنعانی مقدم تاکید می کند: «به نظر می رسد اصولگرایان یک تغییر رفتار را دنبال می کنند تا گفتمان خود را با مطالبات مردم تطبیق دهند.»