طنز سیاسی : سوءتفاهم ، یک سوءتفاهم بود / اهورا “حسین”فرزین

کسی را به توانایی معتمدی ، کارگران ، نمیشناسم که با داشتن حداقل نیم جین بازیگر توانا و حتی بازیگر کارگردان ، فخیم زاد، بازیگران برنده سیمرغ بلورین سال های گذشته ، چنین معجون بی سرو تهی را بسازد ، واقعا دیدنش برای هر مخاطبی عذاب آور بود ، این تا به حدی بود که نیمی از سالن نمایش قبل از پایان فیلم سالن را ترک کرده بودند و ماندگانی چون ما ، مانده بودند تا دریابند که چی .
این مثلا فیلم، بگونه ای فیلمبرداری شده بود که گویا با هندی کم و موبایل تصویر برداری شده ، فضا بسیار چرکین، نور و صدا فاجعه ، بازی ها نه در خور نام بازیگران ، کار اصولا کارگردان نداشت .
با این که مثلا داستان فیلم ، فیلم تو فیلم رو روایت می کرد ، اما واقعا شیر تو شیر بود ، اگر بعضی از فیلم های جشنواره دقایقی اضافه داشتند ، این فیلم همه اش اضافه بود .
من چند ایراد اساسی به وزارت فخیمه ی ارشاد ، وزارتی که یک عطسه را در یک فیلم باعث نابودی نظام می پندارد و از نمایش فیلم جلوگیری می کند ، وزارتیکه هنوز دست به قلم نبردی سانسورش شروع می شود ، متن سانسور می شود ، شخصیت های داستان قلع وقمع می شوند و….دارم .
چگونه به چنین فیلمی اجازه ی ساخت می دهد ، حالا جمعی پولی گرفته اند و فیلم نامه را تایید کرده اند ، فرض کنیم بعد از ساخت هم عده ای پول گرفته و کار را تایید کرده اند ، آخه چطور چنین کاری که توهین به مخاطب است ، حالا مخاطب و مردمو بی خیال ، توهین به وزارت فخیمه ی ارشاد است ، اجازه ی حضور در جشنواره ی فیلم فجر پیدا می کند ، یعنی منتخبین فیلم های جشنواره هم ، رشوه گرفته اند ؟!،گمان نمی کنم .
عزت زیاد