طنز سیاسی : امان از این نوبت بگیران دکان نانوایی / داش فرید صلواتی

دوستی به من تلفن کرد و گفت :
داش فرید، اصلاح طلب را در این دوران با یک جمله معنا کن .
گفتم : برای اصلاح طلبان این دوران هیچ تعریف خاصی ندارم تنها می توانم در یک جمله سیاستی که در این زمانه در حال باب شدن و حاکم شدن است و ربطی هم به چپ و راست ندارد را با یک مثال به تصویر کشم .
از کنار نان سنگکی رد می شوی .
دو نفر بیشتر در صف نایستاده اند.
خوشحال و خندان از اینکه دو نفر که چیزی نیست ، در صف می ایستی تا نوبتت شود و نان داغ سنگک بگیری.
همین که در صف می ایستی و شاطر کم کم نانها را از تنور در می آورد ، می بینی زرشک ، حدود سی نفر قبلا جا گرفته اند و رفته اند به کارهایشان رسیده اند وحال که نوبت نان درآوردن رسیده با زور تو را که از ابتدا درون صف ایستاده ایی به کنار کشیده و به آخر صف سوق می دهند .
هر چه فریاد میزنی که ، بابا من کلی تو صف ایستادم تا نوبتم رسیده . اینها کجای صف بودند ؟
هیچکس گوشش بدهکار نیست.
این است حال و روز دوران ما که برخی تنها نقششان این است که نردبان ترقی فرصت طلبان و قدرت طلبان را بازی کنند .
چقدر دردناک است شخصی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری اخیر می ترسید از مقابل ستاد هنرمندان روحانی در اصفهان رد شود حال برای ما در شهر مهره چینی می کند و باد در غبغبه خود می اندازد و وقتی مرا می بیند از دور می گوید : داش فرید سلام به پدر برسانید ، حالشان چطوراست؟
امان از این نوبت بگیران دکان نانوایی