شعر سیاسی : حضرت شیطان گمانم عاقبت آدم شود،آنکه نبود قابل اصلاح:احمد خاتمی / میثم(محمدهادی)بازیاری

یاوه میبافد کماکان آه، احمد خاتمی
هفت پشتش مثل خود گمراه،احمد خاتمی

بی سواد اما دخالت میکند در هر کجا
حقه باز است و دغل ،روباه،احمد خاتمی

ظاهرا باشد مدافع بهر کشور دایما
باطنا دنبال شر،بد خواه احمد خاتمی

بر فراز قله های جهل‌ جولان میدهد
عاقبت با سر رود در چاه احمد خاتمی

دیو شهوت دیو شهرت بر وجودش حاکمند
بر زبان دارد ولی الله احمد خاتمی

میطراود نفرت از آن صورت بد هیبتش
صورتش پر چاله همچون ماه احمد خاتمی

حضرت آغا به او شخصا ارادت دارد و
بهر اهدافش بود دلخوه احمد خاتمی

ببخودی هر بحث جزیی را بزرگش میکند
کوه میسازد فقط از کاه احمد خاتمی

در مجالس های خاص از خود تشکر میکند
مردمان رعیت ،بر آنان شاه احمد خاتمی

کاش تا او ریق رحمت سر کشد راحت شویم
تف به رویش تف به ذاتش آه احمد خاتمی

جنتی گهگاه چون سگ پاچه میگرد ز خلق
پاچه میگیرد به جایش گاه احمد خاتمی

حضرت شیطان گمانم عاقبت آدم شود
آنکه نبود قابل اصلاح :احمد خاتمی