اعزام نیروهای تقویتی به مرز سوریه در حاتای

نگام ، بین الملل _ خودروهای نظامی تقویتی اعزام شده به یگانهای مستقر در مرز سوریه به کیلیس رسیدند.

 

به گزارش تی آر تی فارسی ، ۷ تریلر حامل خودروهای نظامی که در چهارچوب عملیات شاخه زیتون از یگانهای شهرهای مختلف ترکیه فرستاده شده اند، وارد مرکز شهر شدند.

خودروهای نظامی که تحت تدابیر امنیتی به منطقه اعزام شدند، وارد محل مامورین خود شدند.

در این میان حملات واحدهای توپخانه ارتش ترکیه به اهداف تروریستها ادامه دارد.