نون و دلقک / رها شایان

به مناسبت دیدار حاتمی کیا با ابراهیم رئیسی که یادآور دیدار انتخاباتی او با امیر تتلو بود :
به زمین خوردن دلقک
یا در آوردن شکلک
واسه اینه که تو بخندی
مثل رسم شاه و تلخک

کفشای لنگه به لنگه
می پوشه که هی بلنگه
پای راستش میره جفت پا
تا پای چپش بلنگه
واسه نونه واسه نونه
تا به کارش تو بخندی
که اگه اینو بدونی
تو به دلقک نمی خندی تو به دلقک نمی خندیواسه نونه واسه نونه
تا به کارش تو بخندی
که اگه اینو بدونی
تو به دلقک نمی خندی تو به دلقک نمی خندیکفشای لنگه به لنگه
می پوشه که هی بلنگه
مى دونه که هر چی سنگه همه پیش پای لنگه
همه پیش پای لنگهپشت این چهره خندون
اون همیشه غصه داره
این همه شکلک و بازی
واسه نونه در میاره واسه نونه در میاره

واسه نونه واسه نونه
واسه نونه در میاره
واسه نونه واسه نونه
تا به کارش تو بخندی

که اگه اینو بدونی
تو به دلقک نمی خندی تو به دلقک نمی خندی