شعر سیاسی : سرود دختران ایران / عسگر آهنین

سرود دختران ایران
ما همه دختران ایرانیم

ظاهراً یک کمی مسلمانیم

دشمنان حجاب اجباری

از لج مردمان نادانیم

خرده،‌ای شیخ سنگواره، مگیر

زنده جانیم و شوخ و شیطانیم

امر و نهی‌ات به هیچ می‌گیریم

ما خر خود به میل خود رانیم

تو به عمامه و عبا خوش باش

ما به خود جامه نو بپوشانیم

نبش قبر گذشته‌ها با تو

ما، ولی، با زمانه همخوانیم

روزگار تو می‌شود سپری

ما که آزاده‌ایم، می‌مانیم

تا جهانی به کام خود سازیم

دولت مردگان براندازیم!