نقش کا گ ب در قتل قطب زاده / ابراهیم ملکی

جنایات روسها تنها به انقلاب مشروطه باز نمی گردد روسها همواره در طول تاریخ به ملت و کشور ایران جنایت و خیانت کرده اند.و اما خلاصه ی ماجرای قطب زاده از کتاب کا گ ب درایران
آنچه قطب زاده می کرد طبعا مقامات شوروی را خشمگین می ساخت ،زیرا چنین رفتاری را از ناحیه وزیر خارجه یک کشورکوچک همسایه نمی توانستند تحمل کنند.

از این رو پولیت بورو(دفترسیاسی حزب کمونیست اتحادشوروی) به کا گ ب دستور داد قطب زاده را از سرراه بردارد. دستور پولیت بورو به کا گ ب اطلاعاتی در اختیار مقامات ایرانی گذاشته شود که قطب زاده را عامل سیا معرفی کند.

اقناع مقامات چندان مشکل نبود،چون قطب زاده سالیان درازی را درایالات متحده گذرانده بود.سرانجام در آوریل ۱۹۸۲ او به اتهام توطئه علیه رژیم دستگیر کردند.
وی دستگیر شده بود که کا گ ب اقدام دیگری را علیه او کارگردانی کرد و آخرین میخ تابوت او را کوبید و چگونگی ما جرا را شرح می دهد.

 

کتاب کا گ ب درایران

ولادمیرکوزیچکین.

ص ۴۲۵