در انتخاب مجدد هیات رئیسه ، احمد جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان و هاشمی شاهرودی و موحدی کرمانی مجددا به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند

نگام ، سیاسی _ احمد جنتی برای بار دوم به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد.

به گزارش ایسنا، احمد جنتی در اجلاسیه امروز مجلس خبرگان باردیگر با کسب ۶۶ رای به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد.

همچنین سید محمود هاشمی شاهرودی با ۷۲ رای و  محمدعلی موحدی کرمانی با ۷۰ رای به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم رئیس مجلس خبرگان انتخاب شدند.

سیداحمد خاتمی نیز با ۵۰ رای و عباس کعبی با ۴۲ رای به عنوان منشی های هیئت رئیسه برگزیده شدند.