خبرنگار روزنامه همشهری درعرض۲ساعت۶۰هزار تومان گدایی کرد / شرح در متن

 

خبرنگار روزنامه همشهری برای تنظیم گزارش باموضوع تکدی‌گری در‌ تهران،در نقش یک گدا در خیابان های مرکزشهر حاضر شد و‌ درعرض۲ساعت۶۰هزار تومان گدایی کرد
حقوق یک کارمند به طور میانگین ۵۰هزارتومان