طنز سیاسی : عرب ملخ خور / داش فرید صلواتی

هر وقت ما ایرانیان در کلاممان نام اعراب را میآوریم ، بی برو برگرد کلمه ملخ خور هم پسوندش گذاشته و خنده مستانه سر داده و با تمسخر و نگاه چمن در قیچی به آنها، دلمان به حالشان می سوزد که بیچاره ها مانند ما ایرانیان صاحب تمدن نیستند.
چه خیال باطلی.
همان عربهای ملخ خور آنچنان ایرانیان صاحب تمدن را به بازی گرفته اند که نگو.
پول و سرمایه مان که برای هر چه زیباتر شدن کشورهای حاشیه خلیج فارس هزینه می شود.
برخی دختران و زنان که ………
خوانندگان و هنرپیشگانمان هم که حق ندارند در کشورهای عربی نامی از خلیج فارس ببرند.
جالب است همین عرب ملخ خور که به ما گفته اند نوکر سرسپرده غرب است به خوبی فرهنگ ، هویت و لباسش را حفظ کرده است.
حاکمین عربستان زود فهمیدند اگر سریعا به اصلاحات فکری در جامعه توجه نکنند سرنوشتشان به مانند مصر ، لیبی ، عراق و سوریه رقم خواهد بود .
حال داش فرید میخواهد بداند این کلمه ملخ خور که به اعراب لقب می دهیم منظور چیست؟
دردناک است که کشورهای حاشیه دریای خزر هم کم کم دارند از اعراب یاد می گیرند چگونه ما را سرکیسه و به بازی بگیرند.
و ما ایرانیان همچنان سالهاست باده مست صاحب تمدن رویایی هستیم.