قسمتی از محوطه تاریخی هگمتانه در همدان با قدمتی ۳۰۰۰ساله، آسفالت شد / شرح در متن

قسمتی از محوطه تاریخی هگمتانه در همدان با قدمتی ۳۰۰۰ساله، آسفالت شد!
این کار در آستانه ثبت جهانی این مکان در یونسکو امیدها رو کمرنگ کرد
کلی از درختان منطقه رو هم قطع کردن