رونق اقتصادی در گرو امنیت ملی و امنیت اقتصادی است / ابراهیم ملکی

دوستان نظر اینجانب را درباره نام گذاری سال جدید پرسیدند؛

به نظر من اصل براستفاده از کالای مرغوب است، نه کالای بنجل. باید ارزش را برکالای مرغوب گذاشت .هرکشوری که کالای مرغوب عرضه می کند مورد تقدیر است.

کسانی که شعار ایران و ایرانی سر می دهند و دلشان برای ایران و ایرانی می سوزد بهتر است بجای شعار حمایت و مصرف ازکالای ایرانی حساب هایشان را در بانکهای خارجی مسدود کنند و بجای سرمایه گذاری در بانکهای خارجی که برخلاف عقل ومنافع ملی است و کمک به رونق اقتصادی دول بیگانه است دربانکهای داخلی سرمایه گذاری کنند تا با سرمایه گذاری درست کالای داخلی قابل رقابت با کالاهای جهانی گردد.

این یک واقعیت انکار ناپذیر است که کشورهای عرضه کننده کالای مرغوب حرف اول را در جهان می زنند و از امنیت ملی وامنیت اقتصادی برخوردارند،چرا که دو اصل مهم در رونق اقتصادی امنیت ملی وامنیت اقتصادی است.

تا زمانی که این دو امر محقق نشود حمایت از کالای ایرانی شعاری بیش نیست.