شعر سیاسی : «قاطعانه تیم ملی را حمایت می کنیم» / رحیم رسولی

نشنو از نی؛ بشنو از ما چون حکایت می کنیم
نشنوی از ما دهانت را عنایت می کنیم!
فکر کردی ما به این، تازه کفایت می کنیم
بشنوی از نی به نیزارت سرایت می کنیم
یعنی آن نی را به آنجایت هدایت می کنیم
«قاطعانه تیم ملی را حمایت می کنیم»

صحبت از دوران حال و یا زمان شاه نیست
بحث گرگ و گله و گوساله و روباه نیست
حرف ما این است فعلاً در طویله کاه نیست
«ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست»
ما که در هر حال احساس رضایت می کنیم
«قاطعانه تیم ملی را حمایت می کنیم»

اول از ملّای دِه قدری سواد آموختیم
آیت الکرسی و حرز و اِن یکاد آموختیم
بعد هم رفتیم حوزه اجتهاد آموختیم
ناگهان دیدیم انصافاً زیاد آموختیم
تا نریزد علممان بیرون رعایت می کنیم
«قاطعانه تیم ملی را حمایت می کنیم»

تا کنون هر چه به ما گفتند ما گفتیم چشم
ابتدا گفتند از هر در درآ گفتیم چشم
بعد گفتند از در پشتی بیا گفتیم چشم
عاقبت گفتند آی یابو کجا؟! گفتیم چشم
پیروی همواره از خط ولایت می کنیم
«قاطعانه تیم ملی را حمایت می کنیم»

ای خروس بی محل تا چندت آخر ادّعاست
هی نگو آنچه به جا مانَد ز ما تنها صداست
«صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست»
قدقدِ بیخود نکن، اوّل ببین تخمت کجاست
ما سخن در باب غیرت از کنایت می کنیم
«قاطعانه تیم ملی را حمایت می کنیم»

آدمی در کیش ما جز کشک و دوغ و ماست نیست
بهتر از ما هرکسی گوید که در دنیاست نیست
هر کسی با ماست هست و هر کسی بر ماست نیست
صادق و مادق ندارد هر که با ما راست نیست
ما سگ ولگرد او را هم هدایت می کنیم!!
«قاطعانه تیم ملی را حمایت می کنیم»

کعبه و مسجد کجا، دیر و کلیسا و کنشت
طینت ما را خدا از تربتی دیگر سرشت
میروند اهل جهان جمله جهنم ما بهشت
چون بهشتش را خدا تنها به نام ما نوشت
ما حدیث از خود در آورده روایت می کنیم
«قاطعانه تیم ملی را حمایت می کنیم»

حالیا عمراً کسی هر کار می خواهد کند
با دو تا کرنر بخواهد حال ما را بد کند
با خطای غیر شرعی راه ما را سد کند
توپ خود را راحت از دروازۀ ما رد کند
گل زند هر کس به ما از او شکایت می کنیم
«قاطعانه تیم ملی را حمایت می کنیم»