شعر سیاسی : به مردم اعتباری نیست امروز / مصطفی علوی

درونِ خانه دزد و پشتِ در،دزد
مقابل،راست،چپ،زیر و زبر،دزد

یکی از پول می دزدد،یکی وقت
یکی اهل هنر،اما اثر دزد

به مردم اعتباری نیست امروز
رضا دزد و علی دزد و صفر،دزد

دهانش را به قانون می کند کج
ندارد باکی از توپ و تَشَر،دزد

کنارِ کدخدای ده نشسته
شده بالایِ مجلس مستقر،دزد

قضا را از قضا در دست دارند
زمین خوارانِ حقِّ کارگر دزد

پس از تقسیمِ ماتم بین مردم
شده کلِّ منابع بخش بر دزد

برادر وار می دزدیم از هم
رفیق از روبرو،از پشت سر دزد