آرزوی محال و موهوم یک روحانی در قم

احمد زیدآبادی

در میانۀ هزاران مشکل عینی و خطرات و تهدیدات واقعی علیه کشور، آروزی محال و موهوم یک روحانی در قم به غائله ای در محافل رسانه ای و سیاسی تبدیل شده است!

بر آن روحانی حرجی نیست؛

چرا که ظاهراً نه با مفهوم کشور آشناست؛

نه درکی از مرجعیت واحد کلیسای رم در دنیای کاتولیسیسم دارد

و نه به کثرت و تنوع موضوع مرجعیت فقهی در شیعه اندیشیده است.
شاید ایراد به رسانه هاست که چرا حرفی چنین پوچ و بی پایه را که امکان تحقق عملی آن از صفر هم کمتر است؛

تا بدین پایه دامن زده اند که به صورت مسألۀ روز کشور در آمده است!
البته می توان رسانه ها را نیز در این زمینه تبرئه کرد

چرا که بخشی از کار کرد آنها ایجاد سرگرمی برای مخاطبان شان است!

با این حساب، مشکل به آن دسته از چهره های سیاسی رسمی برمی گردد که گویا محملی بهتر از سخنان آن شیخ برای طرح علایق خود پیدا نکرده اند!

 

@ahmadzeidabad