خواب خوش سردار چکمه‌پوش

آذر منصوری

 

۱.طنز تلخ این روزهای ما اینکه عده ای که از قضا خود را منورالفکران این روزگار می‌دانند، با شبیه‌سازی‌های کاذب و تحریف تاریخ سعی دارند این موضوع را القاء کنندکه #سردار چکمه‌پوشی باید بیاید تا برای کشور نان و امنیت بیاورد. آنها عِرض خود می برند و زحمت دموکراسی‌خواهان ایران را زیاد می‌کنند.

۲.مدافعین این دیدگاه حضور یک دیکتاتور نظامی مقتدر را درمان دردهای امروز ایران می‌دانند و از حالا خواب حضور چنین فردی با چنین ویژگی هایی برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰را دیده اند. دیکتاتوری که لزوماً مستبد هم نیست. با اینکه این دیدگاه در حال حاضر مدافعین محدودی دارد. اما باید نگران طرح آن بود.

۳.آنها با پاک کردن صورت مسئله مشکلات امروز، نمی‌پذیرند که اساساً قیاس ایران امروز با دورانی که جامعه بشری تجربه چندانی از نظام های دموکراتیک نداشت، قیاس مع الفارقی است و باید به این سؤال پاسخ دهندکه شباهت های ایران امروز با زمان برآمدن پهلوی اول چیست که خواب سردار چکمه‌پوش می‌بینند؟

۴.مدافعین این دیدگاه فراموش کرده اند که دیکتاتوری در ذات خود استبداد را‌ به همراه دارد و استبداد رضاشاه در یک روند ۲۰ ساله آن قدر شدت گرفت که همه منور الفکران همراه مدافعین این دیدگاه او نیز در این روند استبدادی به حلقه محذوفین و مغضوبین رضاشاه پیوستند.

۵.راه حل دردهای امروز ایران نه دیکتاتوری نظامی،بلکه توجه به مطالبات مردم وحقوق شهروندی است.باتقویت همگرایی و اعتمادعمومی و اصل ایران برای همه ایران و ترمیم گسستهای موجود هیچ دشمن خارجی توان آسیب زدن به ایران راندارد. تاریخ برای عبرت آموزی است تاتجربه های تلخ دیروز، امروز تکرار نشود.

۶. زمامداری کوتاه دیکتاتوری واستبداد رضا شاه برعناصری چون زبان فارسی، نژاد آریایی و‌ سرگذشت مشترک ایران و‌تلفیقی از ناسیونالیسم باستان گرا و‌ مدرنیسم و… نیز تکیه داشت. تصوراین بودکه با این شیوه هم امنیت برقرار میشودو هم دستاوردهای مشروطه را حفظ می کنند.اما دیدیم که نه آن شد و نه این.

۷.حال ۴۰سال بعد از استقرار نظام بر آمده از انقلابی مردمی، عده ای که نه با مظاهر مدرنیزم و ناسیونالیزم قرابتی دارند و نه به الزامات یک نظام دموکراتیک تن‌می دهند، باید دید مراد و مقصودشان از حضور یک سردار دیکتاتور در یک نهادی که باید نماد و‌ مظهر رأی و نظر مردم باشد، چیست؟

 

رشته توییت