امام علی و گشت ارشاد

عمادالدین باقی

امام علی درباره زنانی که هم مشرکند و هم نظامی اسیر شده در جنگ می گوید: آزارشان نرسانید و خشم شان را فروزان ننمایید هر چند عزت و شرافت شما را نادیده بگیرند و آبرویتان را ببرند و امامتان و بزرگان تان را دشنام دهند. همانطور که ما در زمان رسول خدا(ص) مأمور بودیم که کاری به زنان اگرچه مشرک بودند نداشته باشیم. هرگاه در زمان جاهلیت، مردی با سنگ ویا چوبدستی بر زنی حمله می‌کرد او را و بعد از او فرزندانش را سرزنش می‌کردند(نامه ۱۴نهج البلاغه)

این سخن امام علی را مقایسه کنید با رفتار ماموران به اصطلاح گشت ارشاد با زنان و ببنید چقدر داعیه دینداری و پیروی شان ازعلی(ع) و حتی داعیه مسلمانی شان صحت دارد؟

حتی اگر شهروندی به ماموری دشنام بدهد نیز ماموران وظیفه دارند شکیبایی نشان دهند و حق زدن مردم را ندارند زیرا شهروندان، مالکان سرزمین و حکومت و ماموران، حقوق بگیر آنانند.

امام علی می گوید حتی در دوره جاهلیت هم اگر کسی با زنان بدرفتاری می کرد او و نسل او بدنام می شدند. اکنون ببینید که چگونه کسانی که از جاهلیت هم عقب تر هستند بدون ترس از مجازات با شهروندان بدرفتاری می کنند.