کاری که دولتهای نهم و دهم با آثار باستانی و میراث فرهنگی ایران کرد روی مغول ها را سفید نمود

میثم بازیاری

 

چپاول آثار باستانی و میراث فرهنگی ایران در طول ۸سال عمر دولتهای نهم و دهم آنچنان گسترده و فجیع میباشد که روی مغول ها را در چپاول ثروت های ملی ایران سفید نمود.

تیم های مختلف کاوش و تخلیه آثار باستانی و گنجینه های عظیم به جا مانده از چندهزار سال تمدن ایران زمین تحت هدایت مستقیم اسفندیار رحیم مشایی و چراغ سبز احمدی نژاد در طول هشت سال عمر دولت های نهم و دهم گوشه به گوشه ایران زمین را شخم زدند و گنجینه های عظیم آثار باستانی را پس از کشف به فرانسه و کانادا و بسیاری از کشورهای غربی فروختند و پول حاصل از فروش آن را در بانکهای سوئیس قرار دادند.

به عنوان نمونه مشتی از خروار کافیست سفری به شهر کجور در استان مازندران داشته باشید .گوشه به گوشه جاده کجور پر از سفیدخانه های تخلیه شده ایست که ملیون ها دلار اشیا عتقیه و گرانبهای باستانی را در خود جای داده بود و احمدی نژاد و مشایی و به همراهی یکی از سرداران سپاه به نام سردار رحیمی و کارشناسی شخصی به نام نصیری پس از کشف و ارزش گذاری به خارج از مرزهای ایران انتقال داده شد.

اگر امروز احمدی نژاد برای نظام ایران شاخ و شانه میکشد به پشتوانه اسرار مگو و ثروت افسانه ای میباشد که از این راه بدست آورده .چرا که احمدی نژاد نیک میداند به پشتوانه داشته هایش کسی را یارای مقابله با ایشان نیست.

 

نگام  _  ناگفته های ایران ما