با جنازه رضا شاه کاری کنید که آیندگان به جنازه شما هم احترام بگذارند / میثم ( محمد هادی ) بازیاری

خبرهای ضد و نقیضی که از پیدا شدن جنازه مومیایی شده رضاشاه به گوش میرسد و موج تاییدها و تکذیب ها کل فضای جامعه را  فراگرفته است.
شما چه بخواهید چه نخواهید رضا شاه خدمات گسترده ای را در جهت عمران و آبادانی ایران برداشته است و ایران نوین مدیون تلاشهای رضاخان پهلوی میباشد.
حتی اگر رضاخان پهلوی یک فرد عادی هم بود و هیچ قدمی هم برای ایران زمین برنداشته بود ،شما باید به عنوان یک مسلمان با احترام با جنازه ایشان رفتار کنید و او را با احترام به خاک بسپارید.
تاریخ همیشه پر از تکرار و مکررات است.
کاری نکنیم که آیندگان شبیه شما بخواهند احترام را از جسدتان دریغ کنند و با تکرار عمل شما دست به یک کار غیرانسانی بزنند
شرافت و انسانیت حکم میکند حتی در حق جنازه دشمنان هم با عزت و احترام برخورد کنیم/ چه برسد به جنازه معمار ایران نوین،که در طول حیات سیاسی خویش خدمات شایان توجه و ماندگاری را برای ایران زمین انجام داده است.
هیچ کس به شما بابت یک عمل اخلاقی و شرافتمندانه خرده نخواهد گرفت.
با احترام گذاشتن به جنازه یک مسلمان به دنیا نشان دهید که ایران و ایرانی شرف دارد و بدون حب و بغض به همه احترام میگذارد.
رفتار صحیح شما میتواند مانع از بروز انزجار در بین مردم نسبت به شما شود.
اندک شرافتی را که برایتان مانده با حماقت و کج اندیشی و تحجر از بین نبرید.