بررسی روند رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در ۳ دهه نشان می‌دهد: افت سطح زندگی به منفی ۶۱ درصد / عکس

نگام ، اقتصادی _ سطح زندگی خانوارها افت تا منفی ۰٫۶۱ درصد در حدود سه دهه اخیر را نشان می دهد. سطح رفاه خانوار را می توان از طریق چند شاخص بررسی کرد. یکی از شاخص ها رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه است. داده ها نشان می دهند که میانگین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت های ثابت که نمودار اساسی و تعیین کننده در میزان سطح زندگی به شمار می رود، در کره جنوبی ۵٫۴ درصد، مالزی ۳٫۵۲ درصد و در ترکیه ۲٫۳۸ درصد بوده است درحالی که این نرخ برای ایران به منفی ۰٫۶۱ درصد بالغ شده است. این امر روند فزاینده سطح زندگی در این کشورها و روند کاهنده آن در اقتصاد ایران را در این بازه زمانی نشان می دهد.

به گزارش شرق ، تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ملی هر کشور ارزش کلیه کالاها و خدمات نهایی است که در یک سال تولید می شود. این تولید قدرت و توان اقتصادی هر کشور را نشان داده و مقایسه آن با تولید سایر کشور ها میزان برتری و قدرت اقتصادی هر یک از آنها را نسبت به یکدیگر بیان می کند. از این رو روند رو به رشد تغییرات تولید ناخالص داخلی هر کشور نشان دهنده افزایش توان اقتصادی و روند رو به کاهش آن بیانگر ضعف اقتصاد ملی آن است. برای اینکه این تغییرات به طور واقعی سنجیده شود با حذف تورم، ارزش تولیدات ناخالص داخلی را به قیمت های یک سال معین محاسبه می کنند.

از آنجا که تولید ناخالص داخلی در طول زمان تغییر می کند و افزایش جمعیت نقشی اساسی در این تغییرات ایفا می کند، بنابراین شاخص مهم و تعیین کننده ای که می تواند نمودار میانگین تغییرات سطح زندگی مردم و رشد واقعی اقتصاد کشور شناخته شود، تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت های ثابت است. تولید ناخالص داخلی خود نتیجه و معلول میزان سرمایه گذاری در اقتصاد ملی است، بنابراین تغیرات تشکیل سرمایه ناخالص به قیمت های جاری و واقعی آن به قیمت های ثابت، عامل تغییرات تولید ناخالص داخلی است که با توجه به رابطه مستقیم آنها با یکدیگر، میزان تغییرات تولید ناخالص داخلی را به دست می دهد.

بررسی روند تغییرات تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ایران به قیمت های جاری و ثابت از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۵ براساس آمار بانک مرکزی و مقایسه داده های آن با داده های چند کشور نمونه (کره جنوبی، مالزی و ترکیه) بر مبنای اطلاعات اقتصادی بانک جهانی نشان می دهد که برابر جدول تولید ناخالص داخلی کل به قیمت های جاری از مبلغ ۵۵۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۵۶ به مبلغ هزار و ۲۲۰ هزار ۴۷۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسیده و میانگین رشد سالانه ۲۱٫۸۳ درصد را نشان می دهد. این رشد به قیمت های ثابت یعنی با حذف نرخ تورم، برابر ۱٫۶۴ درصد بوده است. این نرخ برای تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت های جاری ۱۹٫۲۸ درصد و به قیمت های ثابت منفی ۰٫۴۸ درصد بالغ شده است. این امر نشان می دهد که روند تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی که عامل تعیین کننده در تغییرات سطح زندگی است، کاهش یافته است. براساس جدول تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل به قیمت های جاری از مبلغ ۲۷۹ میلیارد تومان در سال ۱۳۵۶ به مبلغ ۲۴۴ هزارو ۳۶۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسیده است که میانگین رشد سالانه ای معادل ۱۸٫۹۶ درصد را نشان می دهد. این رشد برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل به قیمت ثابت ۰٫۱۶ در صد، برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه به قیمت های جاری ۱۶٫۴۸ درصد و برای سرانه آن به قیمت های ثابت منفی ۱٫۹۳ درصد بوده است. این ارقام به خوبی نشان می دهد که چگونه کاهش سرمایه گذاری ملی در کاهش تولید ملی موثر بوده است. جدول مقایسه روند تغییرات تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه به قیمت های ثابت در ایران و کشورهای کره جنوبی، مالزی و ترکیه که گویای چگونگی تحولات اقتصادی این کشورهاست، نشان می دهد میانگین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص سرانه به قیمت های ثابت در ایران از سال ۱۹۷۷ (۱۳۵۶) تا سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) برابر منفی ۰٫۶۱ درصد و میانگین نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه به قیمت های ثابت منفی ۱٫۵۹ درصد بوده است، در حالی که این نرخ برای کره جنوبی در این بازه زمانی به ترتیب به ۵٫۴ در صد و ۵٫۶۷ درصد بالغ شده است. این نرخ برای مالزی به ترتیب ۳٫۵۲ درصد و ۴٫۳۶ درصد و برای ترکیه ۲٫۴۸ درصد و ۴٫۷۲ درصد بوده است. داده ها نشان می دهند که میانگین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت های ثابت که نمودار اساسی و تعیین کننده در میزان سطح زندگی به شمار می رود، در کره جنوبی ۵٫۴ درصد، مالزی ۳٫۵۲ درصد و در ترکیه ۲٫۴۸ درصد بوده است درحالی که این نرخ برای ایران به منفی ۰٫۶۱ درصد بالغ شده است. این امر روند فزاینده سطح زندگی در این کشورها و روند کاهنده آن در اقتصاد ایران را در این بازه زمانی نشان می دهد.

جدول تولید واقعی سرانه، یعنی شاخص اساسی در تعیین سطح زندگی، در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۱۹۷۷ در ایران ۰٫۸ برابر (با کاهش ۲۱ درصد)، در کره جنوبی ۷٫۸ برابر (با افزایش ۶۷۷ درصد)، در مالزی ۳٫۹ برابر (با افزایش ۲۸۶ درصد) و در ترکیه ۲٫۶ برابر (با افزایش ۱۶۰ درصد) شده است.