اعدام دیکتاتور و رهبر فاشیست ایتالیا بنیتو موسولینی / جنازه او و یارانش پس از شکنجه و اعدام

اعدام و آویزان کردن رهبر فاشیست ایتالیا بنیتو موسولینی و دیگر مقامات حکومت توسط مردم و پارتیزان ها از سقف یک پمپ بنزین / ۲۸ آوریل ۱۹۴۵. موسولینی و معشوقه اش در وسط

 

 

 

 

 

اعدام دیکتاتور و رهبر فاشیست ایتالیا بنیتو موسولینی ۷۳ سال قبل (۲۸ آوریل)، ، توسط مردم لگدمال و به شیوه قصابها در شهر میلان اویزان شد