فیلترینگ توهین به شعور و فهم یک ملت است / ابراهیم ملکی

فیلترینگ تثبیت انحصار رسانه ایست.
فیلترینگ اعمال سانسور و محدودیت کاربران از خدمات اینترنتی است واین اعمال محدودیت نتیجه عکس می دهد.
فیلترینگ در واقع همان کتاب سوزی است که در گذشته انجام می گرفت و بعد ها جای خود را به ممیزی کتاب و نشریات داد.
باید پذیرفت که دوران تک صدایی و انحصار رسانه ای تمام شده است ونمی توانند آنچه را که می خواهند به ملت القاء کنند.
فیلترینگ هیچ توجیه عقلی ،شرعی و قانونی ندارد. نمی شود بخاطر اینکه جرمی اتفاق می افتد مردم را از آمدن به خیابان و شرکت در محافل و مجالس محروم نمود و آنها را درخانه محصور کرد. اگر فیلترینگ برای پیش گیری از جرم باشد باید درب تمامی ادارات و مجامع حتی قوه قضائیه را هم پلمپ نمود چرا که جرم در همه محیط ها اتفاق می افتد. آیا معقول است برای مبارزه با شراب وشرابخواری و مستی درخت های مو را قطع کرد و راه ورود به باغ را مسدود کرد؟
معقول نیست و نمی شود برای استفاده نا مطلوب وناصواب بعضی از افراد ایجاد محدودیت برای کل جامعه بوجود آورد. برکسی پوشیده نیست که دست یابی بشر به صنعت و تکنولوژی از جمله اینترنت تحولی عظیم درجوامع بشری به وجود آورده و انحصار علم و رسانه ای را که از دیر باز درانحصار خودکامگان وخودخواهان بود بدرآورده است و با فیلترینگ و ایجاد دست انداز نمی توان مانع از رشد وشکوفایی فکر واندیشه شد طبق حدیث نبوی که در کنز العمالی آمده، “ان ابن آدم لحریص علی مامنع منه”.