طنز سیاسی : تلگرام قطع شد و سکوتی کشور را فرا گرفت / داش فرید صلواتی

چند ساعتی تلگرام قطع شد . سکوتی کشور را فرا گرفت . ناگهان ملت از همه چیز بی خبر شدند .
برخی ترس وجودشان را فرا گرفت.
به هر که می رسیدی اولین سوال این بود : تلگرام شما هم قطع شده ؟
برخی که ایرانسل داشتند با خط همراه اول وارد شدند . برخی به کمک فیلتر شکن رفتند .
دیدند خیر گویا قطع شدن تلگرام جدیست.
آنجا بود که داش فرید احساس کرد ، ما ملت عجیب ملت وابسته ایی هستیم .
به هر چیزی که وابسته شویم دیگر جدا از آن برایمان دردناک است .
افراط وتفریطمان زبانزدعام وخاص است .
یکی از علتهای ضعف جامعه ما وابستگی به نفت است .
همه زندگیمان بر مبنای وابستگی به نفت پایه ریزی شده است .
هیچگاه فکر نمی کنیم شاید روزی نفت تمام شود .
آنوقت چگونه می خواهیم گذران زندگی کنیم .
دوستی داشتم که همسرش وابسته به استفاده از توالت فرنگی بود روزی با ایشان به بیرون از شهر رفته و شرایطی پیش آمد که مجبور شدیم شب را در همان نقطه بمانیم . همسر ایشان آن شب به خاطر نبود توالت فرنگی زجری کشید که فکر نمی کنم در طول زندگیش همچون دردی کشیده باشد .
بعضی وقت ها باید انتظار این را داشته باشیم شاید روزی این وابستگی ها از ما گرفته شود .
بدترین نوع وابستگی ها به نظر داش فرید وابستگی به قدرت ، پول و سکس است که هیچگاه در جامعه ما روی این موضوع هیچ کار فرهنگی نشده است . متاسفانه روز بروز هم اوضاع ما به خاطر این وابستگی های کاذب بدتر اندر بدتر می شود .
بسیار با غربیانی از نزدیک برخورد داشته ام که هم خودشان از وابستگی دور هستند وهم روی فرزندانشان کار کرده اند .
برخی در جامعه ما آنقدر وابسته به قدرت و سیاست شده اند که حتی حاضرند انواع و اقسام رفتارها و عملکردها را از خود نشان دهند که خدای نکرده از قدرت کنار گذاشته نشوند ، ماشین ودفتر و دستکشان گرفته نشود . تا جایی که حتی برای خوش رقصی آدم هم می کشند و یا قضاوت های ناحق می کنند. انواع واقسام دریوزگی و چاپلوسی ها را برای بالادست خود انجام می دهند که خدای نکرده کسی جایشان را نگیرد.
وای به حال آنها که به پول و سکس وابسته شده اند . دیگر برایشان نه انسانیت مهم است نه شعور و نه شرف .
چون پول دارند به خود اجازه می دهند هر غلطی انجام دهند ، تا جایی که به خود اجازه می دهند دست درازی به ناموس مردم کنند .
بیاییم از قطع چند ساعته تلگرام ،عبرت گرفته و به خود بیاییم و از وابستگی های کاذب خود را دور کنیم .
وابستگی از هر نوعش خطرناک است و زیان آور.
عزیزی را می شناسم که آنقدر به مادرش وابسته بود که بعد از فوت مادرش اطرافیان به خاطر به هم ریختن روح و روانش او را به تیمارستان معرفی کردند .
باید بپذیریم که حتی وابستگی به همسر و فرزند هم خوب نیست ، بلکه باید حد متعادل را حفظ کنیم که اگر روزی خدای نکرده شرایط بدی پیش آمد زندگیمان مختل نشود .
کسانی که خدا را باور ندارند وابستگی نابودشان می کند .