عکس طنز روز : «در خیابان با سایه‌ها می‌جنگید حال‌ آن‌که در میدان وجدان‌های مردم خاکریزهایتان پی در پی در حال سقوط است.»‌ / میرحسین موسوی

عکس طنز روز :

«در خیابان با سایه‌ها می‌جنگید حال‌ آن‌که در میدان وجدان‌های مردم خاکریزهایتان پی در پی در حال سقوط است.»‌ / میرحسین موسوی

کاری از : حسین رزاق

منتشر شده در سایت نگام