یک قاضی در ایران و دیگری در دیار شیطان بزرگ هر دو حکم می رانند بر علیه رییس جمهور خود ؛ اما این کجا و آن کجا؟

راه سبز امید

 

یک قاضی مجهول الهویه و نظر کرده و نزدیک النظر به رهبر بر خلاف نظر رییس جمهور حکم می کند برای نقض حقوق شهروندی ۴۰ میلیون ایرانی ساکن تلگرام برای بستن این رسانه بر روی کاربران.


یک قاضی هم در آمریکا بر خلاف نظر رییس جمهور آن کشور حکم می دهد برای لغو محدودیتهای اعلام شده توسط ترامپ جهت صدور ویزا و سفر ایرانیان به خاک آمریکا.


هر دو قاضی حکم شان بر خلاف نطر رییس جمهور کشورشان است.

 

با این تفاوت که در ایران حکم قاضی ایرانی در جهت نقض حقوق شهروندی هموطنان خویش است ولی حکم قاضی آمریکایی در جهت احقاق حقوق شهروندی مردم کشوری دیگر است که چهل سال مدام کارشان رد شدن از روی پرچم آمریکا و گفتن مرگ بر آمریکا است و این کشور را دشمن خود و شیطان بزرگ می دانند.


یک تفاوت دیگر هم در حکم این دو قاضی هست و آن اینکه در ایران حکم قاضی اگرچه مخالف نظر رییس جمهور است اما رییس جمهور ایران بر خلاف آمریکا شخص اول مملکت نیست و حکم قاضی ایرانی به نظر شخص اول مملکت نزدیکتر است!!

 

نگام ، ناگفته های ایران ما