طنز سیاسی : به بهانه آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس / فرید صلواتی

 

جناب آقای محسن کوهکن شما که می فرمایید دولت بدعهد ، فاقد هویت است .داش فرید می خواهد بداند شما خودتان هویتتان را از کجا بدست آورده اید؟
بیچاره ملتی که امثال شما در خانه ملت ، برایش تصمیم می گیرند.
شما و امثال شما با آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس ،آن هم در یک فضای بسته که احتمال خطر داشت . تا جایی که آقای لاریجانی گوشزد کرد که : آقای کوهکن مواظب باشید مجلس را به آتش نکشید ، خواستید کینه خود را از دولت نشان دهید نه از آمریکا . به نظر من آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس بهانه ایی بود تا امثال شما نفرت خود را از رایی که ملت به روحانی دادند نشان دهید .
جناب آقای کوهکن مردم به روحانی رای ندادند بلکه با رای که برای حسن روحانی به صندوقها ریختند ،خواستند تفکرات امثال شما در کشور پیاده نشود .
چرا نمی خواهید متوجه منظور ملت شوید؟ تا کی می خواهید خودتان را گول بزنید ؟
مجلسی که دغدغه برخی از افرادش عکس گرفتن با خانم موگرینی است و حتی از عهده گفتن درست کلمه موزه لوور برنمی آید بعید می دانم با آتش زدن پرچم آمریکا بشود جواب دندانش شکن به آمریکاییها داد؟
آقای کوهکن عملکرد خود را در این سالها که نماینده مردم بوده اید بفرمایید . شما حقوق برای احقاق حق مردم منطقه خود می گیرید بفرمایید تا کنون چه کارهای مهمی برای مناطق محروم لنجان انجام داده اید ؟
فقر در این مناطق بیداد می کند .