ریاست محترم قوه قضائیه ؛ گماشتگان شما در سنندج چه ها که نمی کنند

مهرداد شاکری

 

هر قدر بخواهیم از خرابی و فساد حاکم بر دستگاه قضایی بگوییم باز هم کم است.
اما با مشاهده مواردی که در تصورمان هم نمی گنجد باید زار زار برحال خودمان و ایران و ایرانی گریه کنیم.
آقای صادق آملی لاریجانی ؛

در کشوری که ادعای اسلامی بودن و ام القرای اسلام بودن را در جهان دارد.

و قرار است طبق تعاریف شما و دوستان و هم پیاله هایتان پرچم انقلاب را به دست منجی آخر الزمان بسپارد.

و دم از شیعه علی بودن میزند.

گستاخی و بی شرمی و فساد تا بدانجا رسیده است که :

وقتی یک زن جوان بیوه با کودکی در آغوش برای احقاق حق به دستگاه قضایی پناه می برد.

و از قانون می خواهد که از او در مقابل ظلمی که بر او رفته حمایت کند

قضات نامحترم دستگاه قضا که گماشتگان شما در دستگاه قضایی هستند.

از آن زن می خواهند که اگر دوست دارد حقوقش پایمال نشود باید به عقد موقت گماشتگان شما در بیاید.
آخر بی شرمی و رذالت تا کجا آقای لاریجانی؟
این زن نگون بخت باید از شر گماشتگان شما به چه کسی پناه ببرد؟
لطفا به وضعیت خراب قضات در سنندج رسیدگی کنید.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

One thought on “ریاست محترم قوه قضائیه ؛ گماشتگان شما در سنندج چه ها که نمی کنند

Comments are closed.