مجلس دیوانگان یا نفوذی ها ؟ کسانی که بار دیگر دنبال انسجام بین المللی بر علیه ایران هستند

 

راه سبز امید

 

نشریه دیلی میل نوشت : “دیپلماتهای ایرانی به دنبال خروج آمریکا از برجام در حالی پرچم آمریکا را در مجلس ایران به آتش کشیدند و شعار مرگ برآمریکا سر دادند که ترامپ را به نداشتن تعادل روانی متهم می کنند.”

رییس جمهور آمریکا همزمان با اعلام خروج از برجام ، اجرای مصوبه کنگره آمریکا برای اعمال تحریم های همه جانبه بر علیه ایران را تایید کرد.

اما عده ای از نمایندگان مجلس ایران از سر استیصال و درماندگی و یا از سر خیانت و وابستگی پرچم آن کشور را آتش زدند.

تا با این کار به همه دنیا ثابت کنند که آن ها نماینده واقعی ملت نیستند.

و به زور نظارت استصوابی به آن ها تحمیل شده اند.

آن ها نماینده همان هائی هستند که پیش از این و همزمان با تصویب برجام، سفارت عربستان را آتش زدند.

و موشک هایی را منفجر کردند که روی آن شعار مرگ بر اسراییل نوشته شده بود.

تا به این وسیله عربستان و اسراییل را بر علیه برجام بسیج کنند.

و مثلث آمریکا اسراییل عربستان را بر علیه برجام تشکیل دهند.

آن ها اکنون پس از خروج آمریکا از برجام با به آتش کشیدن پرچم آمریکا و شلیک همزمان موشک به اسرائیل از خاک سوریه تلاش دارند تا با تحریک افکار عمومی ملتهای امریکا و اروپا شکاف موجود بین دولت و ملت آمریکا و بین دمکرات ها و جمهوری خواهان و بین اروپا و آمریکا را پر کرده و آن ها را یکپارچه بر علیه ایران بسیج کنند.

این ها چه کسانی هستند؟

 

دوستان ملت ایران یا دشمنان آن؟

 

برگزیده ملت یا عوامل نفوذی دشمن؟

 

نگام ، ناگفته های ایران ما