رفع محدودیت ها و حصر و زندان ها ، پرهیز از سانسور و فیلتر در شرایط کنونی یک الزام جدی است

یدالله اسلامی

ترامپ باز هم درمیدان هیجان ، بازی کرد وبه گونه ای سخن گفت ورفتار کرد که بسیار دیده شود ونقل محافل ورسانه ها گردد.

این میل به دیده شدن ،ترامپ را وادار به کارهای غیر قابل پیشی بینی می کند او هم برجام را ترک کرد و هم رشته تحریم هارا به جان ایران انداخت.
هرچه سخنان ترامپ تهدید ووحشت آفرین بود روحانی آرام ومتین وخردمندانه سخن گفت.

سخنان به دقت تنظیم شده روحانی نشانه ای شد از برنامه ای هماهنگی برا ی روزهای بدون امریکا وبا برجام.

خانم موگرینی و کشورهای فرانسه وآلمان و بریتانیا هم به ماندن دربرجام تاکید کردند.

روسیه وچین هم همین مسیر را در پیش گرفتند.

در شرایطی که لازم است دست به دست هم داده واز دادن هر بهانه ای خود داری کرده و به ملت آمریکا هم نشان دهیم که ترامپ درراستای منافع ملی آمریکا گام برنداشته ورفتارها واقدامات او آمریکارا پیمان شکن جلوه خواهد داد آن چه در مجلس رخ داد بسیار تاسف برانگیزاست.

رفتار گروهی از نمایندگان در مجلس بسیار دور از منطق و خردورزی بود که پرچم آمریکا را که نماد یک ملت است نه نشانه ی ترامپ دریک مکان رسمی به آتش کشیدند.

این ها پیامدهای رفتارهای غیر دیپلماتیک در مجلس را به درستی نمی شناسند و مجلس را با اعتراض دریک محیط دانشجویی اشتباه گرفته اند.

و این رفتار تاکید بر همان سخن ترامپ می کند که شعار مرگ بر آمریکا را نیز به عنوان بخشی از نیازهای تبلیغی خود هم دستاویز قرار داد و هم در آینده به این شعارها و آتش زدن پرچم ها برای جلب افکار مردمی در آمریکا نیاز دارد.

این رفتار نادرست و هیجانی به سود منافع ملی ایران نیست و با این کار چیزی هم به دست نخواهد آمد .

هم اکنون فرصتی است که دست اندرکاران با خرد ورزی و با تکیه برمنافع ملی از شکاف پدید آمده بین آمریکا واتحادیه اروپا به سود منافع ملی کشور بهره گیرند وسعی کنند در تلاظم پدیده آمده  ، کشتی کشور را به سلامت به ساحل امن وارام برسانند.

همه دست اندرکاران ونهادها وقوای مملکت دراین شرایط بایستی به گونه ای عمل کنند و پیام دهند که در داخل وخارج کشور همه به این نتیجه برسند که هماهنگی بین همه ارکان کشور به گونه ای شکل گرفته است که بیرون رفتن ترامپ کمترین آسیب را به دستاوردهای برجام وارد کرده و از هماهنگی سایر کشورها وتقویت برنامه های ترامپ پیشگیری نماید.

سخن پیشین را تکرار می کنم که همبستگی ملی و گفتگوی ملی و گسترش فضای آزادی سیاسی در کشور و استفاده از همه توانمندی ها وتقویت شایسته سالاری و برداشتن محدودیت ها و حصر وزندان ها وپرهیز از سانسور وفیلتر و در یک کلام توجه به فصل سوم قانون اساسی در شرایط کنونی یک الزام جدی است وباید به آن پرداخته شود.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما