حاکمیت ایران همچون گربه ای شده که در بن بست قرار گرفته ، باید راه خروج از بن بست را به او نشان داد ، پیش از آن که به روی مردمش پنجه بکشد

راه سبز امید

نظام ایران در شرایط خروج امریکا از برجام مثل گربه ای است که از همه سو در بن بست قرار گرفته و راه نجاتی برای آن متصور نیست.

و در این شرایط که نظام در بعد سیاست خارجی در موضع ضعف و در معرض تهدید قرار گرفته بسیار ساده اندیشی است اگر تصور شود که به مردم خودش روی خوش نشان خواهد داد.

و به نفع آن ها امتیاز و تن به اصلاحات خواهد داد.

بلکه بر عکس انتظار می رود که در مقابله با مردم بی دفاع خودش ، بسیار خطرناک و آماده ی نشان دادن چنگ و دندان و پنجه کشیدن به روی آنان جهت عرض اندام و ابراز قدرت باشد.

وضعیت کنونی نظام ایران درست مانند وضعیت صدام پس از عقب نشینی از کویت است.

که متعاقب آن شورش شیعیان جنوب عراق را به طرز بسیار وحشیانه ای سرکوب کرد.

و صدها هزار نفر را بی رحمانه به خاک و خون کشید و دنیا هم بی تفاوت به تماشای این کشتار نشست.

روسیه دیگر از ایران حمایت نمی کند و نیروهای ایرانی را در برابر حملات بی امان اسرائیلی ها تنها گذاشته.

اشتراک منافع روسیه با مثلث آمریکا اسراییل عربستان بسیار بیشتر از ایران است تا آن جا که می توان روسیه را ضلع چهارم و پنهان مثلث آمریکا اسراییل عربستان دانست.

تنها نقطه اشتراک منافع ایران و روسیه حفظ نظام اسد در سوریه بود که اکنون دیگر تثبیت شده و پس از این دیگر نیازی به تداوم حضور ایران در سوریه نیست و زیان آن برای روسیه و سوریه بیش از منافع آن است.

عربستان هم دیگر حاضر به سازش با ایران نیست و به کمتر از سقوط حاکمان ایران راضی نیست و تمام هزینه های آنرا هم متقبل شده است.

تنها راه سازش ایران با عربستان و آمریکا به رسمیت شناختن اسراییل و ترک مخاصمه با آن و تضمین امنیت آن است که رهبر ایران در شرایط موجود حاضر به انجام آن نیست‌ زیرا انجام این کار امری فراتر از نرمش قهرمانانه ودر حد نوشیدن جام زهر است.

به غیر از این به نظر من تنها یک راه دیگر برای نجات نظام هست و آن توافق ایران با ترکیه جهت به رسمیت شناختن منافع و تهدیدهای مشترک یکدیگر در حوزه عراق و سوریه و ایجاد یک بلوک منطقه ای بین این چهار کشور است.

این اتحاد در واقع آلترناتیوی مناسب برای محور مقاومت یا همان هلال شیعی است که دیگر زمینه و مجالی برای تحقق و موفقیت آن نیست‌.

ایجاد این بلوک منطقه ای چهار جانبه سبب ایجاد یک توازن قوای منطقه ای در خاورمیانه در برابر مربع آمریکا روسیه اسراییل عربستان خواهد شد که مانع بروز جنگ می شود و یک عمق استراتژیک برای ایران ایجاد می کند و نظام ایران را از بن بست کنونی خارج می کند‌.

شاید عده ای از هموطنان اعم از برانداز یا اصلاح طلب از اینکه نظام ایران در روابط خارجی در معرض بن بست قرار گرفته خوشحال باشند و فکر کنند که این وضعیت سبب یکسره شدن کار نظام می شود یعنی یا نظام مجبور به اصلاح خود می شود و یا سرنگون خواهد شد.

اما این یک تصور اشتباه است.

نظام می تواند وضعیت موجود را سال ها ادامه دهد بی آن که اصلاح یا سرنگون شود.

دود این وضعیت تنها به چشم مردم ایران و بخصوص اقشار فقیر و متوسط و نابودی آنان می شود.

از زمان عقب نشینی صدام از کویت تا سقوط ان ده سال طول کشید و این نظام دست آخر توسط آمریکا سرنگون شد نه مردم عراق و دود آن به چشم مردم عراق رفت.

نظام کنونی سوریه هم قریب به یک دهه است که علی رغم یک جنگ داخلی خانمان سوز در این کشور همچنان پابرجا مانده و قصد رفتن هم ندارد.

این تجارب ثابت می کند که نباید به سقوط یا اصلاح نظام در شرایط موجود دل بست.

این گربه قرار گرفته در بن بست را باید از بن بست خارج کرد و راه خروج از بن بست را باید به آن نشان داد.

قبل از آن که به روی مردمش پنجه بکشد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما