عمق استراتژیک چیست ؟ ایران چه با جمهوری اسلامی چه بدون آن ناگزیر از عضویت در بلوک بندی های سیاسی و منطقه ای است

راه سبز امید

 

بلوک بندی های منطقه ای و نظامی و سیاسی و اقتصادی جهت توسعه همکاریهای مشترک و تقویت منافع مشترک و مقابله با تهدیدها و دشمنان مشترک در جهان امروز صرف نظر از ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک نظام ها و ظرفیت های اقتصادی و جغرافیایی کشورها یک واقعیت اجتناب ناپذیر و موجود است.

که همیشه و در همه نظام ها و کشورها بوده و هست و خواهد بود.

آلمان با آن اقتصاد و صنعت و تکنولوژی برترش خود را در کنار یونان با آن اقتصاد ورشکسته اش در چارچوب اتحادیه اروپا قدرتمندتر می بیند و تاوان آنرا هم می پردازد.

عربستان با آن همه منابع و ثروتش خود را در کنار بحرین کوچک و ضعیف در چارچوب شورای همکاری خلیج فارس قدرتمندتر می بیند.

روسیه با آن همه وسعتش خود را در کنار ارمنستان و تاجیکستان کوچک در چارچوب کشورهای مشترک المنافع بزرگتر و قدرتمندتر می بیند.

آمریکا با آن توان نظامی و اقتصادی و وسعت جغرافیائی اش در کنار اسراییل کوچک خود را قدرتمندتر و با ثبات تر می بیند.

چه نظام جمهوری اسلامی در ایران بر سر کار باشد و چه هر نظام دیگری ما مجبور به داشتن روابط خارجی و عضویت در بلوک بندی های منطقه ای و جهانی هستیم.

قبل از انقلاب ما متحد آمریکا و عضو پیمان سنتو و قبل از آن عضو پیمان بغداد بودیم.

و اکنون نیز متحد روسیه و عضو محور مقاومت هستیم.

این مفهوم عمق استراتژیک است.

عمق استراتژیک حاصل روابط استراتژیک بین کشورها و نظام ها است.

رابطه استراتژیک بین کشورهای دارای نظام های سیاسی با ماهیت یکسان و دارای منافع و تهدیدهای مشترک بوجود می آید‌.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما