علم الهدی در نقش ضد قهرمان ؛ کسی که قهرمانی دختران ایران زمین به مذاقش خوش نیامده

میثم بازیاری

 

قهرمانی تیم فوتسال زنان ایران در آسیا موجب خوشحالی تمام ایرانیان در سراسر دنیا گردید.

دخترانی که با کمترین امکانات و آماده سازی ها،کاری کردند کارستان .

قهرمانانی که در این روزها که کشور به لبخند و امید نیاز دارد لبخند را بر لبانمان نشاندند و به ما یادآوری که کردند که؛پایان شب سیه سپید است.

اما این قهرمانی به مذاق جناب علم الهدی خوش نیامده و با توهین به مردم و تیم فوتسال زنان از عباراتی استفاده کرده که فقط در شان خودش و حرم سرای ایشان می باشد.

علم الهدی در ایران تبدیل به یک ضد قهرمان شده.

ضدقهرمانی که قهرمانی را فقط در حیطه هوی و هوس ملک خود قبول دارد.

ضدقهرمانی که آنقدر کوچک و نادان است که نمیداند آخرین روزهای فرمانرواییش بر ملک خراسان دارد طی میشود.

و عن قریب جز جسدی متعفن و نفرتی ماندگار از او در دل ها چیزی باقی نخواهد ماند.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما