نقشه شوم سازمان اطلاعات سپاه برای خاتمی تا دیگر تَکرار نکند

مهرداد شاکری

هیچ سازمان امنیتی را در دنیا نمی توان سراغ داشت که به اندازه سازمان اطلاعا سپاه مرزهای اخلاقی را زیرپا گذاشته باشد.

و هیچ حد و مرزی را رعایت نکند.

سیدمحمد خاتمی در طول حیات سیاسی خود همواره چهره ای تاثیرگذار بوده است.

مردی که با پشتوانه مردم توانست حماسه دوم خرداد ۱۳۷۶ را خلق کند.

مردی که جان تازه ای در بدنه کشور و ملت دمید.

مردی که اگر میگ ذاشتند می توانست کشور را با خردورزی و مردم مداری اش به ساحلی امن برساند.

و چه بسا کشور ایران بدین حال و روز خراب نمی افتاد.

سازمان اطلاعات سپاه با شایعه سازی ها و بحران سازی هایش برای سید محمد خاتمی او را به اجبار خانه نشین و ممنوع التصویر نمود.

اما آنان از ظرفیت های سیداصلاحات به خوبی باخبرند.

می دانند که سید اصلاحات هر لحظه می تواند حماسه بسازد و تَکرار کند.

اینک برای او نقشه ای شوم و کثیف کشیده اند.

می خواهند با رذالت تمام حادثه ترور شهید مطهری را به کسی که ادعا می کند از وابستگان سید اصلاحات است ، در پرونده ای جدید نسبت دهند.

پروژه ای با این ادعا که یکی از نزدیکان سید محمد خاتمی با اعضای گروه فرقان در ارتباط بوده و اینک خارج از کشور زندگی می کند.

پروژه ای کثیف و شوم که سازمان اطلاعات سپاه با اتکا به صدا و سیمای میلی آن را گذاشته برای روز مبادا.

روزی که دیگر سید اصلاحات نتواند دیگر تَکرار کند.

اما زهی خیال باطل.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما