اگر ترامپ زیر میز مذاکره بزند شاید قابل قبول باشد اما از رهبر ایران پذیرفتنی نیست ، چرا ؟

راه سبز امید

 

اگر ترامپ زیر برجام بزند عذر و بهانه او تا حدی قابل قبول است.

زیرا او در حصول این توافق هیچ نقشی نداشته و از اول هم با ان مخالف بوده.

اما رهبر ایران چطور؟

آیا او هم حق دارد مثل ترامپ زیر برجام بزند؟

او که از اول و قبل از آمدن روحانی مشغول مذاکره با آمریکایی ها در عمان بوده.

و روحانی را هم بخاطر ادامه این مذاکرات و به نتیجه رسیدن آن اجازه انتخاب شدن داده.

و بعد از سر کار آمدن روحانی هم پرونده اتمی از اول تا اخرش بند به بند زیر نظرخودش تهیه و تصویب و اجرا شده.

آیا او حق دارد از زیر بار مسئولیت قبول برجام شانه تهی کند.

و تمام مسئولیت را به گردن روحانی بیاندازد؟

اگر به زعم رهبر ایران ترامپ غلط کرده.

در مورد خود وی و نرمش قهرمانانه اش چه می توان گفت؟

بنیانگذار ‌نظام جمهوری اسلامی علی رغم تصمیم اشتباهش مبنی بر ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر آن قدر جرات و جسارت و مقبولیت و کاریزما داشت که خود مسئولیت قبول قطعنامه را به تنهایی پذیرف.

و چون جام زهر آنرا نوشید.

تا کام ملت به خاطر ادامه جنگ نابرابر بیش از آن تلخ نشود.

ای کاش رهبر کنونی نظام هم در این باره به جای فرافکنی به شیوه بنیانگذار جمهوری اسلامی اقتدا می کرد.

و با پذیرش الحاقیه برجام کام ملت را بیش این تلخ نمی کرد.

و جنگ و تحریمی دیگر را بر دوش ملت تحمیل نمی کرد. ملت ما تاب و توان تحملش دیگر به پایان رسیده.

و کمرش زیر بار این همه فشار خم شده.

به داد ملت برسید.

قبل از آن که خیلی دیر شود‌.

با فرافکنی راه به جایی نخواهید برد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما