بوی باروت می آید / خسرو یزدانی

تیلرسون می رود تا پمپئو بیاید و تام کاتن در رهبری سیا قرار گیرد.
حلقهُ دشمنانِ جنگ افروزِ ایران کامل می شود.
دیگر برهمهُ ما ایرانیان بایاست اگر مهری به میهن داریم،بهوش باشیم و در دامهای گونه گونِ چیده شده نیفتیم. امریکا و یارانِ از همه رنگش بر کوششِ خود در ساختنِ تصویری اهریمنی از نیروهای جنگی ایران افزوده اند. به دامن زدن به درگیری های قومی،زبانی، دینی و طبقاتی ادامه داده و در پیِ شورشهای کور شهری و مرزی خواهند بود. خواهند کوشید به دشمنی مردم با نیروهای مسلح و به ویژه با پاسداران دامن زنند. خواهند کوشید میانِ مردم و دولت و رهبرانِ کشور بر فاصله ها تا آشتی ناپذیری و درگیری بیفزایند. خواهند کوشید به ناخرسندی های واقعی پر وبال بدهند. خواهند کوشید از هر کاهی کوهی بسازند. بهوش باید بود چراکه هست و نیست ما ایرانیان که میهن ماست در خطر نابودی است. آنها می دانند باید به جنگِ نیرویی پرتوان بروند. آنان می دانند که جهان به پسِ جنگِ با ایران دیگر مانندِ پیش نخواهد بود. آنان نمی دانند که دربرابرِ خود چه ها خواهند یافت. آنان از هر میهن فروشِ پلیدی یاری خواهند گرفت. آنان می دانند که شاید این جنگ، سراسرِ جهان را در خود کشد و همگان را بناچار در این مغاک درگیر سازد. ایرانی از هر قوم وزبان و دین وآیینی که هست باید ایرانی بودنش را با کنشمندی بزید. ایرانی باید دست یاری به هم میهنش دهد و از میهن پاسوری کند. ایرانی باید بداند که اگر جنگی رخ دهد و ما را شکست دهند دیگر کشورایرانی در کار نخواهد بود. ایرانی باید بداند که امریکا همواره بر این سیاست تکیه می زند که میانِ مردم و نیروهای مسلح شکاف افکند، مردم را با وعده های پر زرق و برق بفریبد و آنگاه وارد میدان جنگ شود. امریکا می خواهد قبل از آغاز جنگ ، در اندیشه و درجان ، هماوردِ خود را شکست دهد. امریکا و یارانش در صدها وهزاران رسانه جار می زنند که برای رهایی از دست وحشیان و هیتلرِ زمانه به جنگِ ایران می روند. شوربختانه مزدوران و فریب خوردگان به میانِ ایرانیان فزونی گرفته اند. ایرانیِ میهن پرست باید در جبهه های گوناگون نبرد کند تا میهنش را بپاید و پاسدارش باشد. اگر بهوش نباشیم هرآنچه هستیم و بودیم در تیرگیِ مغاک ناپدید خواهد شد. آنان اگر برما چیره شوند نه تنها اکنون و آیندهُ ما بل حتا گذشتهُ ما را نیز نابود خواهند کرد. اگر بهوش نباشیم بی نام ونشانمان خواهند کرد. بهوش باشیم و بشناسیم دلسختی و بیرحمیِ تاریخیِ این ایران ستیزان را. اگر یکپارچگی سرزمین وخاکِ میهنمان را می خواهیم باید در جان ودل و درهر گوشه و کنارِ این سرزمین و در هر کوی و برزنِ میهن یگانه باشیم و یگانه بمانیم. باید آن روحیهُ زمانِ جنگِ با عراق وپشتیبانانش را صدبرابر در خود بپروریم چراکه دشمن این بار صدبرابر خونخوارتر و نیرومندتر و جنگ نیز صد برابر خونبارتر خواهد بود…
من نیز چون ۸۰ میلیون ایرانی امیدم به این است که جنگی در کار نباشد و مردمان و دولت ها در آشتی بزیند، ولی آنچه می گذرد این خوشبینی را ازمن می رباید و بر دلم وبر اندیشه ام دلهره و اندیشناکی چیره می گرداند و مرا وامی دارد به خود و دیگران این هشدار را بدهم که : بوی باروت می اید.
خسرو یزدانی
پنجشنبه سی ام نوامبر ۲۰۱۷ فرانسه