بگذاریم مردم زندگی کنند

امیر پاکدل

 

چه کسی منکر اشغالگر بودن و ستم پیشگی اسرائیل است؟

چه کسی منکر امپریالیست بودن و ستمکارگی آمریکا است؟

چه کس منکر زورگویی روسیه به گرجی ها، چچن ها، تاتارها و … است؟


چه کسی منکر تاریخ سراسر نیرنگ و دسیسه انگلیسی ها و غارتگری و ستم بارگی آن ها است؟


چه کسی منکر ستم وهابیون به شیعیان عربستان و شمروارگی آن ها به مردم یمن است؟


چه کسی منکر جفای تاریخی چینی ها بر مردم تبت، ترکستان و … است؟


چه کسی منکر ستم های فرانسوی ها بر مردم الجزایر و دیگر ملت های شمال افریقا و…است؟


چه کسی منکر ستم کانادا و استرالیا بر بومیان این کشورها بوده است؟


و چه کسی منکر دهها ، صدها و بل هزاران بدکارگی و ستمکاری است که هر روزه روز از طریق دولت ها، در گوشه گوشه ی کره ی زمین پیوسته رخ می دهد؟


ولی در همین حال این کشورهای ستم پیشه، باهم و تا رسیدن به آرمانشهر بی ستم ، در حال مراوده و انواع پیوند و تبادلند.

 

چینی ها با آمریکایی ها، اروپایی ها و روس ها و ژاپنی ها و کره ای ها نیز با همین ها؛ به درستی می توان گفت: جان گرگان و سگان در هم شده است.


مردم بیشتر این کشورها، بی آن که چندان کاری و تمرکزی بر سیاست داشته باشند، زندگی خود را بی دغدغه از تحریم، تهدید، تنش و نبرد و جنگ دارند. 


چه مشکلی دارد ما نیز ضمن داشتن باورها، نگرش ها و انتقادها به سیستم کنونی چیره بر جهان، مانند چینی ها، کره ای ها، هندی ها، مالزیای ها و شیلایی ها و ۱۱۷ دولت دمکرات کنونی جهان، بی این همه استرس زندگی کنیم؟

چه ایرادی دارد ما هم به عنوان بخشی از خانواده ی بزرگ جهانی در کنار آن ها باشیم و زندگی بی تهدید یا کم تهدیدی را برای مردممان و شهروندانمان مهیا سازیم و هم البته منتقد ستم ها در سیاست جهانی؟


چه کسی، مشخصا چه کسی، برایمان این ماموریت را تهیه و ترتیب داده که، به بهای استرس پیاپی و پیوسته و خُردکننده،این ملت یک تنه مسئولیت حل وفصل و زدودن همه ی ستم ها و تبهکاری های چیره بر منطقه و بلکه جهان را عهده دار باشد؟

 

شما را به خدای سبحان سوگند بگذارید مردم ما طعم زندگی و شیرینی آن را بچشند.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما