قاسم بیا بیرون

راه سبز امید

 

مقتدی صدر: ما با اشغال و سلطه خارجی بر کشور خود از سوی هر کشوری که باشد مخالفیم.

حق با اوست.

 

ایران باید از عراق و سوریه و لبنان بایش را بیرون بکشد.

 

و به ملت خودش بپردازد.

 

ایران حق مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و من جمله عراق را ندارد‌‌‌.

 

اما قاسم سلیمانی با توزیع پول مفت و بی زبان ملت فقیر ایران

 

بین سیاستمداران مزدور عراقی

 

برای خریدن رای آن ها

 

از یک سو فساد را در سیستم حکومتی عراق مانند ایران نهادینه و ریشه دار کرده

 

و مردم عراق را به ستوه آورده

 

و از سوی دیگر جهانیان را بر علیه دولت ایران بسیج کرده

 

و سبب خروج آمریکا از برجام

 

و بازگشت تحریم ها

 

و خطر جنگ شده.

 

امروز شعار همه ملت ایران

 

در دفاع از صلح جهانی

 

و همزیستی مسالمت آمیز

 

با همسایگان و کشورهای منطقه

 

باید یکصدا این باشد:

 

قاسم بیا بیرون.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما