جولان بده اما زمانی می رسد که دوره زمامداری تو هم تمام می شود

شهره عاصمی

 

جولان بده.

 

جولان بده.

 

این جهان هستی به همه ی ما حداقل یکبار امکان جولان دادن را می دهد.

 

این جولان دادن ها می تواند در حد خانواده، کشور و یا جهان باشد.

 

جولان دادن ما در زمان خودش می تواند خیری هم برای دیگری داشته باشد.

 

و یا جهان را به آشوب بکشد.

 

فعلا موقع جولان دادن توست.

 

زمانی می رسد که دوره زمامداری ات تمام می شود.

 

و یا نیمه کاره باید رهایش کنی.

 

و آن وقت است که نفر بعدی همه قراردادهای تو را پاره پاره خواهد کرد.

 

اسم رفتارهای سیاهت نه تنها در تاریخ آمریکا.

 

بلکه در تاریخ جهان نوشته خواهد شد.

 

فعلا جولان بده.

 

دوران توست.

 

این نیز بگذرد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما