شعر سیاسی : آن طرف گرگ و این طرف چوپان / علی هدیه‌لو

دوش دیدم ترامپ خل مسلک
آمده با شمایل دلقک

کرده از پیش و پس بسی اقدام
که نماید خروج از برجام

مردم بی نوای غمدیده
خسته از بحث‌های پیچیده

وز غم نان و غصه‌ی دو ریال
برده از یاد روز و هفته و سال

مثل آهو در این وسط حیران
آن طرف گرگ و این طرف چوپان

آن یکی فاز بستن و تحریم
جنگ و بلوا و صد مدل تصمیم

آن پسر حرمله، پدر «خولی»
کرده تضعیف ارزش پولی

با فشار و تهاجم و تهدید
می‌کند عهد دشمنی تجدید

این طرف صد مدل گرفتاری
از تلگرام و ارز و بیکاری

لغو کنسرت و منع از شادی
حرکتهای گشت ارشادی

از فساد و دروغ دلخسته
جیب‌ها پاره، دستها بسته

نه دلی خوش، نه حال میزانی
نه فضای درست و درمانی

نه عمل گشته وعده‌های حسن
نه گشوده‌ست مشکلات خفن

حالتی افتضاح و نامیزان
دشمنان رذل و دوستان نادان

کاش در این شرایط حساس
حضرات رئیس کل، ز اساس

عزم ترمیم کارها بکنید
فکر رفع فشارها بکنید

جای آن واژه‌های پر حکمت
مهربانی کنید با ملت

جای کل کل، کنید همکاری
بشود کار مملکت جاری

جای زندان و حبس طولانی
سر بگیرید خلق رحمانی

هم ببخشید و هم ببخشایید
گره از کار خلق بگشایید

که اگر عهدتان به خلق شکست
لاجرم کار می‌رود از دست

بین تحریم و جنگ و نرخ دلار
«فقنا ربنا عذاب النار»