کازرون نمایی از سوریه ای شدن ایران

راه سبز امید

 

آنهایی که سوریه ای شدن ایران را یک افسانه و توهم ساخته و پرداخته حکومت و ذهن اصلاح طلبان می دانند.

آشوب و آتش برافروخته در شهر کازرون را ببینند.

و اگر صادق هستند و مغرض و مزدور نیستند.

باید که از توهم تحقق دموکراسی در ایران با حمایت اجنبی و در سایه تنفگ و جنگ و تحریم و حمله نظامی خارجی خارج شوند.

آشوب و آتش افروخته در شهر کازرون؛

ناشی از اختلافات قومی و مذهبی و تاریخی و زبانی و مداخله و تحریک خارجی و استقلال خواهی و تجزیه طلبی و جنگ آب و حتی بر سر تقسیمات استانی نیست.

بلکه دعوا بر سر هیچ و پوچ و ناشی از اظهارات احمقانه یک نماینده بی شعور و چه بسا مزدور ؛

در خصوص تغییرات بی اهمیت محدوده اداری یک شهرستان کوچک است.

دعوایی که به خاطر سوء مدیریت دولتی و بر سر تقسیم بودجه بین همه شهرستانهای ایران هست.

حالا اگر این محرک های قوی هم به آن افزوده شوند ؛

ببین که چه فاجعه ای در ایران به پا خواهد شد ؛

که جهنم سوریه در برابر آن وادی السلام و بهشت برین است.

فاعتبروا یا اولی الابصار.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما