آتش به اختیارها مجلس را هم به آتش میکشند / میثم بازیاری

به نظر می آید آتش به اختیاری در مرام و فکر دلواپسان تبدیل به یک واژه جهان شمول شده است.
دایره عملکرد آتش به اختیارها حد و مرز ندارد.
علی خامنه ای وقتی داشت از کلمه آتش به اختیاری استفاده میکرد ،نیک میدانست که یک اختیار فراقانونی را به طرفداران سینه چاک خود میدهد.
اختیاراتی که دست دلواپسان و آتش به اختیارها را برای هر عمل غیرقانونی باز میگذارد.
آتش به اختیار نیاز نیست به حفظ منافع ملی فکر کند.
آتش به اختیار آمده تا بازوی راست خامنه ای در انجام امور غیرقانونی و غیر عرف و شرع باشد.
اینکه تعدادی آتش به اختیار پرچم یک کشور را در مجلس به آتش بکشند اصلا جای تعجب ندارد.
آنان دارند فرامین صادره از بالا را اجرا میکنند.
اگر فرداروزی دیدید آتش به اختیارها کل مجلس را هم به آتش کشیدند اصلا تعجب نکنید.
دایره عمل آنها هیچ حد و مرزی ندارد و در برابر قانون هم از هر پیگردی مصون میباشند.