توطئه برای نابودی ایران شکل گرفته اما فرصتی برای نجات آن هست که کلید آن فقط دست رهبر است

راه سبز امید

 

توطئه خارجی برای نابودی و تجزیه ایران و تکرار تجربه سوریه در این جا به دو روش از درون و بیرون نظام در حال انجام است:

اول : مقاومت سرسختانه نظام در برابر روند اصلاحات از طریق عوامل نفوذی و به ظاهر افراطی در درون حاکمیت برای قرار دادن نظام در مسیر فروپاشی و ایجاد یاس مطلق در مردم از اصلاح پذیر بودن نظام.


دوم: تخریب چهره اصلاح طلبان شاخص و مطرح و مورد اعتماد مردم جهت ناامید کردن مردم از توانائی اصلاح طلبان برای اصلاح نظام یا اداره کشور پس از فروپاشی آن و عدم امکان جمع کردن آحاد ملت پس از فروپاشی نظام بر حول یک محور مشترک و نجات کشور از تجزیه و فروپاشی.

با این تحلیل در شرایط موجود که نظام در مسیر فروپاشی و کشور در برابر آینده ای نامعلوم و مبهم قرار گرفته، هر کسی که در درون نظام با چهره به ظاهر انقلابی افراطی طرفدار نظام با اصلاحات مخالفت کند به او باید به چشم عامل نفوذی دشمن یا تحت تاثیر آن ها نگریست.

هم چنین هر کس که در بیرون از نظام و در درون جامعه با چهره انقلابی برانداز و مخالف نظام اقدام به ناامید کردن مردم از روند اصلاح طلبی و تخریب چهره اصلاح طلبان شاخص کند، در واقع او چه بداند و چه نداند به خواست دشمنان ملت ایران و در جهت نابودی و تجزیه کشور عمل کرده است.

اگر رهبری نظام در شرایط کنونی و برای حفظ نظام ولو بصورت تاکتیکی مجبور شود به اصلاح طلبان شاخص مثل خاتمی و موسوی و کروبی روی خوش نشان دهد باید از این نرمش قهرمانانه او استقبال کرد و به آن روی خوش نشان داد و باید باور کرد که نظام در مسیر اصلاحات قرار گرفته و نباید با افراط گرایی و انقلابی گری و آرمان گرایی فرصت سوزی کرد و کشور را در مسیری نامعلوم مثل سوریه قرار داد.

افراط گرایی از هر دو سو از درون و بیرون نظام مشکوک و مورد سوء ظن است.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما