رهبر ایران در قاب یک تصویر ؛ تصویری چون یک رویا برای نجات ایران

 

راه سبز امید

 

اگر رهبر ایران نماز عید فطر را در ۲۵ خرداد امسال در پشت سر خاتمی بجا آورد.

می توان تصور کرد که ایران از مهلکه و خطر فروپاشی و تجزیه و نابودی نجات یافته است‌.

و اگر موسوی و کروبی هم در دو طرف او به نماز ایستاده باشند.

آن گاه می توان تصور کرد که ایران از مرحله بحران و خطر عبور کرده و به ساحل نجات و امنیت و آرامش رسیده است.

حل مشکلات خارجی ایران در گرو حل مشکلات داخلی آن است‌.

تا اعتماد ملی به نظام حاصل نشود حصول اعتماد بین المللی محال و نظام از همه سو در مظان اتهام است‌.

تنها نرمش و چرخشی قهرمانانه از سوی رهبر ایران در صحنه سیاست داخلی می تواند نظام و کشور و ملت ایران را از خطر حتمی نجات دهد.

و به جز این دادن هیچ تضمینی از سوی اروپا و چین و روسیه نمی تواند ایران را نجات دهد.

فرض محال که محال نیست.

من هر چه در تصاویر تاریخی گشتم نتوانستم که شاه و مصدق و کاشانی را در قاب یک تصویر ببینم و لذا آن ها را در آارزوهایم دور هم جمع کردم.

و اکنون آرزوی قلبی من این است که رهبر ایران را در کنار خاتمی و موسوی و کروبی در نماز عید فطر امسال در قاب یک تصویر ببینم.

در قاب این تصویر من ایران فردا را می بینم که سرفراز و امیدوار به آینده ای روشن ایستاده است.

و در غیاب این تصویر چیزی به جز ویرانی و سیاهی و کینه و نفرت و آتش و خون نمی بینم.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما